Volume cu ediții transliterate ale Telegrafului Român, apărute la Sibiu

645

Editura Universității  „Lucian Blaga” din  Sibiu și Editura „Andreiana” a Arhiepiscopiei Sibiului  au publicat recent primele două volume ale lucrării „Gazeta Telegraful  Român: o valoroasă moștenire informațională”, care cuprinde edițiile transliterate din perioada ianuarie-aprilie și mai- august 1853 ale  publicației șaguniene.

Lucrarea apărută la Sibiu este coordonată de dr. Rodica Volovici, iar transliterarea din alfabetul chirilic a fost realizată de Liliana Oprescu. Apariția primelor două volume ale lucrării este co-finanțată de Consiliul Județean Sibiu, prin Agenda Culturală 2016. Volumele sunt tipărite la Tipografia „Șaguniana” a Arhiepiscopiei Sibiului, în cadrul unui proiect de valorificare a moștenirii culturale șaguniene.

În prefața intitulată „Telegraful Român, între statornicia tradiției gazetărești-bisericești și nevoia de înnoire”, IPS Mitropolit Laurențiu subliniază unicitatea acestei publicații, cea mai veche gazetă cu apariție neîntreruptă din România. Încă de la început publicația a fost o adevărată portavoce a românilor ortodocși din Transilvania, un ziar cu o misiune clară, de a informa și de a face cunoscută cultura, credința și valorile neamului românesc: „La fiecare început de ianuarie ne amintim de apariția fără întrerupere a Telegrafului Român. Tocmai de aceea ne-am propus să continuăm «pelerinajul» nostru prin cei peste 160 de ani ai Telegrafului Român, folosindu-ne de tehnica modernă pe care o avem acum. Cu evlavie, sfântă emoţie şi sfială cucernică ne reîntoarcem pentru a răsfoi filele şi anii colbuiţi de istoria trecută, aureolată de împliniri, dar şi de pilduitoare jertfe. Încă dintru început – din anul 1853 – Telegraful Român îşi împlinea o sfântă chemare, rostită printr-un adânc şi mântuitor rost de adevărată lucrare de slujire mărturisitoare, devenind, cu adevărat, o conştiinţă a Bisericii Ortodoxe şi a Transilvaniei. Răzbate încă, de peste veac, ecoul paşilor apăsaţi de grija Istoriei şi tunetul din vorba rostită, dintru adânc de inimă românească, ai Marelui Ierarh, ctitor şi ziditor de conştiinţă a Bisericii şi a Neamului – Mitropolitul Andrei Şaguna, întemeietorul Telegrafului Român”.

Personalități bisericești și culturale

De-a lungul timpului, Telegraful Român s-a bucurat de apreciere în mediul cultural și academic românesc și nu numai. Meritul este în mare parte al perso­nalităților care s-au ostenit ani la rând la apariția acestei gazete bisericești și care și-au lăsat amprenta intelectuală și spirituală peste această publi­cație șagu­niană.

„Mirosind încă a hârtie şi cerneală proaspătă ale primelor file apărute şi scrise pe răbojul anilor, fiecare foaie-ziar, adăugată mai apoi, adună bucuriile şi tristeţile generaţiilor de ostenitori – redactori, preoţi-profesori, preoţi – mânuitori într-ale scrisului teologic, ale gazetăriei bisericeşti şi naţionale, ale crainicilor culturii şi spiritualităţii româneşti, consemnate în paginile-document, cu pana muiată-n cerneală şi sânge de jertfă. Zumzetul rotativelor şi tiparniţelor, precum şi freamătul trudnicilor tipografi, lucrând sub privirea blândă şi binevoitoare a Marelui Ierarh Andrei Şaguna, încă se adaugă «gândului» şi «simţirii» Telegrafului Român, peste timp. Prezenţa şi «slujirea» gazetărească a Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae, în calitatea sa de redactor, a aureolat frontispiciul Telegrafului Român şi a marcat definitiv nivelul şi conţinutul calitativ al ziarului, adăugându-i, pe lângă problematica culturală şi naţional-politică, şi conţinutul, plin de sevă şi de duh, teologic, istoric-bisericesc şi pastoral-misionar. Numai privind astfel spre trecutul mereu viu, ne vom putea îndrepta privirile spre viitor, întorcând filele albe, imaculate ale mereu tânărului-bătrânului Telegraf Român, ce aşteaptă acum a fi scrise cu faptele de vrednicie ale anului 2017. Vă propunem, şi vă rugăm să primiţi cu bucurie, o încercare de înnoire, dar cu răspunderea mărturisită de a rămâne mereu statornici tradiţiei gazetăreşti-bisericeşti a Telegrafului. Structurat, nădăjduim, mai bine tematic, mai cuprinzător în surprinderea şi marcarea evenimentelor din viaţa Mitropoliei Sibiului, şi nu numai, a celor cu caracter pastoral misionar, dar şi cultural şi social, beneficiind de moderne modalităţi de exprimare, «Foaia» de odinioară întinereşte odată cu noua primăvară şi cu marele şi îndumnezeitorul Praznic al Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos”, mai spune IPS Mitropolit Laurențiu.

Misiune actuală

Fiind o readucere în actualitate a epocii șaguniene, volumele apărute la Sibiu oferă posibilitatea cititorilor de a cunoaște mai bine misiunea, preocupările cultural-academice și întregul program pastoral inițiat de marele ierarh, Sfântul ocrotitor al Mitropoliei Ardealului. Demersul de a redescoperi și revalorifica primele ediții ale Telegrafului Român în volume transliterate aduce în actualitate și misiunea actuală a publicației Mitropoliei Ardealului.

Și astăzi, ca și în vremurile trecute, Telegraful Român are misiunea de a fi călăuză, luminător, îndrumător dar și critic al realităților sociale din vremurile noastre. Profesori universitari, preoți, oameni de cultură și intelectuali ai vremurilor noastre publică și astăzi în Telegraful Român articole de mare importanță și de actualitate, de atitudine creștină, cu profunzime a ideilor și spirit critic.

„Telegraful Român a fost întotdeauna «al zilei», la nivelul, în actualitatea şi exigenţa «timpului». De aceea, dorim să scriem despre faptele cele bune, pilduitoare şi ziditoare de suflet, dar, în acelaşi timp, să nu le ocolim nici pe cele negative, mai ales sub aspect social, despre care să luăm aminte. De la o «simplă», dar necesară informare, am dori să ajungem să exprimăm întotdeauna şi atitudinea noastră, a Bisericii, despre temele importante ce ţin de viaţa creştină, dar şi de cele sociale, ce frământă societatea actuală şi pe credincioşii de astăzi, cu toată problematica umană şi existenţială. Ne adresăm tinerilor şi dorim să-L facem pe Hristos să le fie prieten intim şi de nădejde. Vrem să le spunem celor care astăzi se simt singuri sau fără vreo speranţă, celor «dezrădăcinaţi», celor rămaşi fără vreun sprijin sau celor «răstigniţi» pe patul de boală şi suferinţă, că Hristos este cu ei şi că noi suntem împreună cu ei, solidari şi fraţi în rugăciune, spre mângâiere. Nădăjduim ca fiecare filă de cronică bisericească şi de mărturie pastoral-creştină, şi de acum înainte, din Telegraful Român, să se adauge paginilor sfintelor cărţi de slujbă şi de propovăduire, din Biserică şi din comunităţile parohiale, spre o mai rodnică, eficientă, responsabilă şi mântuitoare lucrare. Pentru aceasta, vă chemăm pe toţi la împreună-lucrare – preoţi şi credincioşi deopotrivă – şi am fi bucuroşi dacă am putea dărui, şi pe această cale, măcar câte ceva din bucuria noastră, exprimată prin slove tipărite, şi din priceperea şi erudiţia celor care, cu «talent» lucrător, pot rosti învăţăminte folositoare şi pline de har şi de credinţă. Adăugăm acestor osteneli şi rugăciunea şi binecuvântarea Noastră, faţă de toţi cei ce ne vor primi cu dragoste, interes şi bucurie, rugându-L pe Preabunul Dumnezeu cel în Treime Preamărit să vă dăruiască «toată darea cea bună» şi prin intermediul publicaţiei Telegraful Român al Mitropoliei Ardealului, care va ajunge, nădăjduiesc, în bisericile parohiale, în casele, în instituţiile Neamului şi în sufletele Dumneavoastră”, continuă ierarhul.

În perioada următoare vor fi editate și tipărite alte volume cu ediții transliterate din Telegraful Român pentru a facilita accesul cititorilor la informațiile prezentate în articolele din perioada 1853-1863.

Sursa: Ziarul Lumina, Ediția de Transilvania